Regulamin aplikacji - Cashcollector

Spis treści
I. Definicje,
II. Postanowienia ogólne,
III. Zawarcie Umowy,
IV. Rozwiązanie Umowy
V. Oświadczenia, obowiązki i zakres odpowiedzialności Klienta,
VI. Oświadczenia, obowiązki i zakres odpowiedzialności Cash Collectora,
VII. Wynagrodzenie i formy płatności,
VIII. Prawa autorskie,
IX. Dane kontaktowe Cash Collector,
X. Wymagania i informacje techniczne,
XI. Zakładanie Konta w Aplikacji,
XII. Windykacja na etapie polubownym,
XIII. Windykacja na etapie sądowym,
XIV. Windykacja na etapie egzekucyjnym,
XV. Reklamacja i tryb postępowania reklamacyjnego,
XVI. Ochrona danych osobowych,
XVII. Poufność,
XVIII. Zgłaszanie i usuwanie Awarii lub błędów w korzystaniu z Aplikacji,
XIX. Postanowienia końcowe.

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Cash Collector na rzecz Klienta, polegającą na udzieleniu dostępu do Aplikacji przez sieć internet, prowadzenia działań windykacyjnych na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym oraz przetwarzaniu danych zgromadzonych w Aplikacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu i przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Warunkiem koniecznym korzystania z Aplikacji Cash Collector jest zapoznanie się oraz akceptacja Regulaminu zamieszczonego poniżej i bezwzględne przestrzeganie wszystkich jego postanowień. Regulamin jest skierowany do wszystkich użytkowników i określa zasady korzystania z Aplikacji.

I. Definicje.

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Cash Collector – Cash Collector Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000886186, NIP: 7123415311, której Klient za pośrednictwem Aplikacji powierza świadczenie usług windykacji zmierzających do odzyskania wierzytelności przysługujących mu od Dłużnka.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, która za pośrednictwem Aplikacji zawarła umowę na podstawie, której zleca Cash Collector odzyskiwanie wierzytelności od swoich Dłużników na drodze postępowania polubownego, sądowego oraz egzekucyjnego i która zarazem uzyskała dostęp oraz możliwość korzystania z Aplikacji.
 1. Dłużnik – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w stosunku do której Klient posiada Wierzytelność i której dane umieścił w Aplikacji.
 2. Aplikacja – platforma dostępna przez sieć internet na stronie www.cashcollector.eu, za pomocą której Cash Collector świadczy na rzecz Klientów usługi windykacji polubownej, sądowej i egzekucyjnej.
 3. Umowa – umowa świadczenia usług windykacyjnych za pośrednictwem Aplikacji zawarta między Klientem a Cash Collector poprzez czynności założenia Konta w Aplikacji oraz akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.
 4. Konto – wirtualne konto Klienta umożliwiające korzystanie Aplikacji, w którym gromadzone są podane przez niego dane i które umożliwia prowadzenie Klientowi windykacji polubownej swoich Wierzytelności oraz dalsze zlecanie Cash Collector windykacji Dłużników na etapie sądowym oraz egzekucyjnym.
 5. Abonament – stała opłata ryczałtowa uiszczana przez klienta tytułem dostępu i możliwości korzystania z Aplikacji stanowiąca wynagrodzenie Cash Collector.
 6. Koszty zastępstwa procesowego – wynagrodzenie należne Cash Collector z tytułu prowadzenia sprawy na etapie sądowym określone na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terenie kraju, w którym prowadzone jest postępowanie.
 7. Koszty zastępstwa egzekucyjnego – wynagrodzenie należne Cash Collector z tytułu prowadzenia sprawy na etapie egzekucyjnym określone na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terenie kraju, w którym prowadzona jest egzekucja.
 8. Cennik – cennik określający składniki i wysokość wynagrodzenia Cash Collector z tytułu świadczonych usług, dostępny na stronie internetowej www.cashcollector.eu, w zakładce Abonament określający m.in. wysokość Abonamentu i okres jego trwania, Kosztów zastępstwa procesowego, Kosztów zastępstwa egzekucyjnego.
 9. Wierzytelność – przysługująca Klientowi względem Dłużnika wierzytelność określona kwotą pieniężną, którą Dłużnik zobowiązany jest zapłacić na rzecz Klienta i która wynika z określonego łączącego ich stosunku prawnego.
 10. Wierzytelność krajowa – Wierzytelność, której stronami są podmioty posiadające siedziby na terenie Polski.
 11. Wierzytelność międzynarodowa – Wierzytelność, której co najmniej jedna ze strona ma siedzibę poza terytorium Polski.
 12. Windykacja na etapie polubownym – działania podejmowane za pośrednictwem Aplikacji w celu odzyskania Wierzytelności Klienta takie jak wysyłka korespondencji mailowej, wysyłka smsów.
 13. Windykacja na etapie sądowym – dochodzenie Wierzytelności poprzez czynność złożenia pozwu na drogę sądową w celu uzyskania prawomocnego orzeczenia umożliwiającego dochodzenie Wierzytelności na etapie egzekucyjnym.
 14. Windykacja na etapie egzekucyjnym – czynności egzekucyjne podejmowane na podstawie tytułu wykonawczego przez właściwy organ egzekucyjny w danym kraju, których celem jest przymusowe zaspokojenie wierzytelności zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 1. Złóż pozew – zlecenie skierowania Wierzytelności na drogę windykacji na etapie sądowym i egzekucyjnym za pośrednictwem Aplikacji, złożone przez Klienta, jednocześnie w wyniku której Klient przekazuje Cash Collector wszelkie dokumenty i informacje dotyczącej pojedynczej Wierzytelności, a także udziela pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy sądowej oraz zobowiązuje się dokonać właściwych opłat. Z chwilą wybrania tej opcji Klient składa Cash Collector ofertę, a z chwilą potwierdzenia przyjęcia sprawy przez Cash Collector Klient zawiera z Cash Collector umowę zlecenia windykacji na etapie sądowym i egzekucyjnym.
 2. Opłata – Kwota pieniężna niestanowiąca wynagrodzenia Cash Collector, którą Klient jest zobowiązany zapłacić na wskazane przez Cash Collector konto bankowe właściwego Sądu lub organu egzekucyjnego na potrzeby prowadzenia Windykacji na etapie sądowym lub egzekucyjnym.
 3. Wpłata – każde zdarzenie powodujące spłatę przez Dłużnika choćby części Wierzytelności, w tym także potrącenie lub umorzenie zadłużenia itp.
 4. UOODO – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 5. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Administrator – Podmiot, który działa w imieniu Cash Collector i dokonuje czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Aplikacji, jej aktualizacją oraz usuwaniem awarii, błędu lub usterki.
 7. Podwykonawca – Prawnik lub organ egzekucyjny posiadający siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub poza jej terytorium, któremu Cash Collector zleca w ramach stałej współpracy prowadzenie Windykacji na etapie sądowym lub egzekucyjnym.
 8. Awaria – całkowite wstrzymanie działania Aplikacji, zawieszanie się pracy Aplikacji, sytuacja, w której nie jest możliwe realizowanie wielu istotnych funkcji Aplikacji lub występują liczne, błędne zapisy w bazie spowodowane Błędem w Aplikacji.
 9. Błąd – brak działania części funkcjonalności Aplikacji, powodujący niemasowe, błędne zapisy w bazie danych Aplikacji wymagające ręcznych korekt lub uniemożliwiające realizację jednej lub kilku mniej istotnych funkcji Aplikacji.
 10. Usterka – Aplikacja działa, ale pojedyncze funkcjonalności w specyficznych sytuacjach dają efekty niezgodne ze specyfikacją Aplikacją nie wpływając przy tym istotnie na pracę Aplikacji, ale utrudniając pracę Klientom.

II. Postanowienia ogólne.

 1. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem sieci internet pod adresem www.cashcollector.eu
 2. Aplikacja została stworzona w celu prowadzenia działań windykacyjnych przez Cash Collector na rzecz Klienta przeciwko jego Dłużnikom na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym, a Regulamin określa warunki świadczenia tych usług.
 3. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności przez Klienta jest warunkiem niezbędnym do korzystania z Aplikacji.
 4. Korzystanie z Aplikacji wymaga założenia Konta zgodnie z postanowieniami dziale XI Regulaminu.
 1. Aplikacja umożliwia Klientowi dodawanie Wierzytelności, zlecanie Cash Collector wybranych Wierzytelności na drogę windykacji na etapie sądowym i egzekucyjnym, monitorowanie postępów w prowadzonych sprawach, a także umożliwia Klientowi komunikację z Cash Collector.
 2. Na podstawie postanowień Regulaminu Klient za pośrednictwem Aplikacji zleca za wynagrodzeniem Cash Collector prowadzenie działań windykacyjnych względem Dłużnika, a Cash Collector to zlecenie przyjmuje.
 3. Wszystkie usługi świadczone przez Cash Collector mają charakter odpłatny i są określone w Cenniku dostępnym na stronie internetowej www.cashcollector.eu.
 4. Przedmiotem zlecenia windykacji może być zarówno Wierzytelność krajowa jak i międzynarodowa potwierdzona fakturą, umową, ugodą lub innym dokumentem urzędowym lub prywatnym, z którego wynika w sposób jednoznaczny roszczenie pieniężne Klienta względem Dłużnika i które wynika z prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej.
 5. Przedmiotem zlecenia windykacji nie może być:
  1. Wierzytelność niepieniężna,
  2. Wierzytelność nieistniejąca lub wynikająca z czynów zabronionych,
  3. Wierzytelność co do której brak jest dokumentów potwierdzających jej istnienie lub która jest oczywiście bezzasadna,
  4. Wierzytelność objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym lub upadłościowym,
  5. Wierzytelność, która jest lub była już przedmiotem postępowania sądowego i wobec której orzeczono oddalenie powództwa, albo wobec której postanowiono o umorzeniu egzekucji,

10. Załączając dokumenty do Aplikacji lub podając informacje dotyczące Wierzytelności

Klient potwierdza jej istnienie, prawdziwość podanych informacji oraz autentyczność dostarczonych dokumentów. Klient zobowiązuje się do przedłożenia oryginałów załączonych dokumentów na każde żądanie Cash Collector lub innej uprawnionej do tego instytucji, w terminie 3 dni od dnia otrzymania takiego żądania.

11. Cash Collector nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z podania przez Klienta nieprawdziwych informacji lub przedłożenia przez niego dokumentów poświadczających nieprawdę.

12. Klient ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z podania przez niego nieprawdziwych danych wymienionych w pkt. 11.

13. Cash Collector zobowiązuje się do prowadzenia działań windykacyjnych z należytą starannością i z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru działania. W związku z tym Cash Collector nie bierze odpowiedzialności za wynik sprawy windykacyjnej, sądowej lub egzekucyjnej, a także za niewypłacalność Dłużnika.

14. Cash Collector podejmie wszelkie starania aby usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji były najwyższej jakości.

15. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę aby spłaty dokonywane przez dłużnika w pierwszej kolejności zaliczane były na poczet kosztów wynagrodzenia Cash Collector w postaci kosztów zastępstwa procesowego lub egzekucyjnego, a dopiero w następnej kolejności na poczet Wierzytelności.

16. Cash Collector nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Aplikacji z infrastrukturą techniczną Klienta.

III. Zawarcie Umowy.

 1. Podstawą świadczenia usług windykacyjnych przez Cash Collector w ramach Umowy jest założenie przez Klienta konta w Aplikacji oraz elektroniczna akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności, które jest równoznaczne z oświadczeniem woli Klienta akceptujące wszystkie postanowienia Umowy i które w oparciu o art. 384 Kodeksu Cywilnego w związku z art. 60 Kodeksu Cywilnego stanowi zawarcie Umowy.
 2. Oświadczenia woli o którym mowa w pkt. 1 oznacza, że Klient oświadcza, że:
  1. zapoznał się z Regulaminem, treścią udzielonego pełnomocnictwa, oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych, Polityką Prywatności oraz że akceptuje wszystkie ich postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
  2. zobowiązuje się do podawania wszelkich danych zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym oraz, że ponosi odpowiedzialność prawną za wszelkie przekazane Cash Collector dane i zobowiązuje się do ich aktualizacji w razie wystąpienia zmian,
  3. udziela Cash Collector pełnomocnictwa do następujących czynności:
   • sporządzenia i przesyłania do Dłużnika wezwań do zapłaty w formie elektronicznej i SMS w tym zawierających naliczone dodatkowe opłaty;
   • odbioru od Dłużnika środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań;
   • udzielenia przez Cash Collector wybranemu radcy prawnemu lub adwokatowi dalszego pełnomocnictwa substytucyjnego procesowego niezbędnego do złożenia i popierania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji powództwa o zapłatę przeciwko Dłużnikowi związanego z dochodzoną Wierzytelnością oraz wnioskiem o wszczęcie i prowadzenie egzekucji.
 3. Z chwilą założenia Konta oraz akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem a Cash Collector Umowy świadczenia usług windykacyjnych.
 4. Założenie Konta w Aplikacji, akceptacja Regulaminu, Polityki Prywatności oraz udzielenie pełnomocnictwa następują na zasadach określonych przez Cash Collector w Aplikacji.
 5. Na potrzeby prowadzenia Windykacji na etapie sądowym lub egzekucyjnym Klient może być w każdej chwili zobowiązany do dostarczenia Cash Collector dodatkowego pełnomocnictwa udzielonego na piśmie z własnoręcznym podpisem osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji Klienta.

IV. Rozwiązanie Umowy

 1. Wykupienie Abonamentu przez Klienta następuje na czas nieokreślony.
 2. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po tym w którym nastąpiło wypowiedzenie.
 3. Wypowiedzenie pod rygorem nieważności powinno nastąpić w formie pisemnej przesłanej na adres do korespondencji Cash Collector.
 4. Wypowiedzenie Umowy przez Klienta jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego pełnomocnictwa dla Cash Collector ze skutkiem na dzień rozwiązania Umowy.
 5. Wypowiedzenie Umowy przez Klienta nie pozbawia Cash Collector prawa do żądania od Klienta wynagrodzenia w postaci Kosztów zastępstwa procesowego lub Kosztów postępowania egzekucyjnego należnych od Dłużnika w tych sprawach, które zostały skierowane na drogę postępowania sądowego lub egzekucyjnego.
 6. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta wszelkie wynagrodzenie Cash Collector z tytułu prowadzonych spraw w postaci Kosztów zastępstwa procesowego, w sprawach skierowanych na drogę sądową i Kosztów zastępstwa egzekucyjnego w sprawach skierowanych do egzekucji stają się natychmiast wymagalne.
 7. Cash Collector ma prawo wypowiedzieć umowę za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po tym w którym nastąpiło wypowiedzenie jedynie z ważnej przyczyny, a w szczególności jeżeli:
  1. Klient nie dostarcza na żądanie Cash Collector oryginałów przekazanych dokumentów,
  2. Klient nie udziela informacji niezbędnych do dalszego prowadzenia przekazanych spraw lub podaje informacje niezgodne z stanem rzeczywistym,
  3. Klient nie uiszcza należnego wynagrodzenia w postaci Abonamentu, Kosztów zastępstwa procesowego lub Kosztów zastępstwa egzekucyjnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty wysłanego przez Cash Collector,
  4. Klient nie uiszcza Opłat koniecznych do dalszego prowadzenia zleconych spraw, 5) Klient narusza postanowienia Regulaminu w szczególności te dotyczące ochrony danych osobowych lub zachowania poufności.

8. W wyniku wypowiedzenia Umowy, Cash Collector ma również prawo do wypowiedzenia Klientowi pełnomocnictwa.

V. Oświadczenia, obowiązki i zakres odpowiedzialności Klienta

 1. Klient oświadcza i zapewnia, że każda Wierzytelność umieszczona przez niego w Aplikacji spełnia następujące warunki:
  1. jest wierzytelnością pieniężną,
  2. Dłużnikiem jest wskazany przez Klienta podmiot, a wierzycielem Klient,
  3. Klient posiada dokumenty potwierdzające istnienie tej Wierzytelności i w każdym momencie jest w stanie przedłożyć oryginały tych dokumentów.
 2. Klient zobowiązuje się do:
  1. nieprzekazywania każdej umieszczonej w Aplikacji Wierzytelności innym podmiotom świadczącym usługi dochodzenia należności lub podobne przez cały okres trwania Umowy,
  2. niepodejmowania przez cały okres trwania Umowy czynności przed sądami powszechnymi, w zakresie Wierzytelności przekazanej na drogę Windykacji na etapie sądowym bez uzyskania zgody Cash Collector,
  3. informowania Cash Collectora o wszelkich wpłatach dokonanych przez Dłużników bezpośrednio na rzecz Klienta, w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania,
  4. informowania Cash Collectora o wszystkich swoich kontaktach z Dłużnikami, podjętych po przekazaniu sprawy do Windykacji na etapie sądowym, a w szczególności wszelkich ustaleń odnośnie spłaty długu,
  5. przedstawiania Cash Collectorowi, w terminie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia takiego żądania, wszelkich dokumentów potwierdzających istnienie i wymagalność Wierzytelności umieszczonej przez Klienta w Aplikacji, w tym w szczególności dokumentów potwierdzających prawidłową realizację postanowień umowy zawartej z Dłużnikiem,
  6. ponoszenia wszelkich Opłat związanych z prowadzeniem Windykacji na etapie sądowym oraz egzekucyjnym.
 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki:
  1. złożenia oświadczeń wskazanych w pkt. 1 w sposób niezgodny z prawdą,
  2. niedopełnienia obowiązków określonych w pkt 2,
  3. braku dokonania Opłat koniecznych do nadania dalszego biegu Windykacji na etapie sądowym lub egzekucyjnym,
 4. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1. w sposób niezgodny z prawdą lub niedopełnienia obowiązków wskazanych w pkt. 2. Cash Collector ma prawo do:
  1. natychmiastowego zakończenia obsługi zlecenia windykacji,
  2. naliczenia wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej 100% Kosztów zastępstwa procesowego w sprawach skierowanych na drogę Windykacji na etapie sądowym i 100% Kosztów zastępstwa egzekucyjnego skierowanych na drogę Windykacji na etapie egzekucyjnym, przysługujących w ramach dochodzenia danej Wierzytelności.

VI. Oświadczenia, obowiązki i zakres odpowiedzialności Cash Collectora

 1. Cash Collector zastrzega sobie prawo odmowy dochodzenia wszystkich lub poszczególnych Wierzytelności przekazanych przez Klienta na drogę Windykacji na etapie sądowym lub na drogę Windykacji na etapie egzekucyjnym.
 2. Cash Collector nie odpowiada za upływ terminu przedawnienia Wierzytelności umieszczonych przez Klienta w Aplikacji.
 3. Cash Collector nie ponosi odpowiedzialności za przerwy bądź utrudnienia w dostępie do Aplikacji, będące skutkiem działania siły wyższej lub zdarzeń od niego niezależnych.
 4. Cash Collector podejmuje decyzje dotyczące taktyki prowadzenia sprawy w ramach Windykacji na etapie sądowym i Windykacji na etapie egzekucyjnym. Cash Collector dokonuje decyzji na podstawie własnego uznania, działając przy tym z najwyższą starannością i zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klienta.
 5. Cash Collector decyduje o wyborze profesjonalnego pełnomocnika w celu prowadzenia Windykacji na etapie sądowym lub egzekucyjnym, a także o wyborze ewentualnych dalszych pełnomocników substytucyjnych (Podwykonawców).
 6. Cash Collector rekomenduje Klientowi dokonywanie czynności procesowych, udział w rozprawach, a także składanie środków odwoławczych lub środków zaskarżenia. W wymienionych przypadkach ostateczna decyzja zależy od woli Klienta.
 7. Cash Collector nie gwarantuje, że każda realizowana przez niego Windykacja na etapie sądowym lub egzekucyjnym doprowadzi do uregulowania Wierzytelności przez Dłużnika. Cash Collector nie odpowiada również za jakiekolwiek konsekwencje, jakie realizowana przez niego Windykacja na etapie sądowym lub egzekucyjnym spowoduje dla Klienta.

VII. Wynagrodzenie i formy płatności

 1. Z tytułu świadczenia usług w ramach Umowy Cash Collector przysługuje od Klienta wynagrodzenie.
 2. Cash Collector tytułem dostępu do Aplikacji oraz możliwości korzystania z jej funkcji przysługuje od Klienta wynagrodzenie w postaci Abonamentu.
 3. Wykupienie Abonamentu przez Klienta następuje na czas określony w zależności od wybranego pakietu dostępnego w Aplikacji, w zakładce Abonament.
 4. Klient opłaca Abonament za wybrany okres korzystania Aplikacji z góry. Cash Collector świadczy usługi do końca wykupionego przez Klienta okresu rozliczeniowego.
 5. Klient nie ma możliwości żądania zwrotu kwot tytułem opłaconego Abonamentu po opłaceniu danego okresu rozliczeniowego.
 6. Niezależnie od Abonamentu, Cash Colector przysługuje od Klienta wynagrodzenie wysokości Kosztów zastępstwa procesowego oraz Kosztów zastępstwa egzekucyjnego w każdej zleconej do Windykacji na etapie sądowym lub egzekucyjnym określone każdorazowo w aktualnym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych lub za czynności adwokackie i powiększone o podatek VAT, zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką podatku. Koszty te będą w pierwszej kolejności odzyskiwane od Dłużnika.
 7. W przypadku konieczności przekazania sprawy Podwykonawcom wynagrodzenie Podwykonawców obliczane jest według stawek należnych prawnikom zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym prowadzona jest Windykacja na etapie sądowym lub Windykacja na etapie egzekucyjnym.
 8. Cash Collector ma prawo do żądania wynagrodzenia za podjęcie dodatkowych czynności, których nie uwzględnia Abonament, w szczególności w przypadku składania w imieniu Klienta środków odwoławczych lub środków zaskarżenia. O wysokości i terminie zapłaty wynagrodzenia Klient zostanie poinformowany przed podjęciem danej czynności.
 9. Z tytułu opłacania Abonamentu Klientowi przysługuje prawo do korzystania z Aplikacji w ramach jednego Konta.
 10. Wysokość i składniki wynagrodzenia określa Cennik, który dostępny jest pod adresem www.cashcollector.eu, w zakładce Abonament. Kwoty wymienione w Cenniku są kwotami netto. W momencie dokonania zakupu przez Klienta zostaną one powiększone o kwotę podatku VAT.
 11. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest świadczenie przez Cash Collector usług na rzecz Klienta na innych zasadach rozliczenia niż w Regulaminie. Cash Collector zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalania cen dla wybranych Klientów.
 12. W ramach Abonamentu Klient ma prawo do:
  1. prowadzenia Windykacji na etapie polubownym swoich Wierzytelności na zasadach określonych w dziale XII Regulaminu,
  2. przekazywania dowolnej ilości Wierzytelności na drogę Windykacji na etapie sądowym i egzekucyjnym.
 13. W przypadku wycofania sprawy przez Klienta już po zleceniu Cash Collector prowadzenia Windykacji na etapie sądowym („Złóż pozew”) Cash Collector przysługuje wynagrodzenie w kwocie 100% Kosztów zastępstwa procesowego w każdej prowadzonej sprawie powiększone o podatek VAT, zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką podatku, a w przypadku wycofania przez Klienta sprawy po jej skierowaniu na drogę Windykacji na etapie egzekucyjnym Cash Collectorowi przysługuje dodatkowo wynagrodzenie w kwocie 100% Kosztów zastępstwa egzekucyjnego w każdej prowadzonej sprawie powiększone o podatek VAT, zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką podatku. W szczególności wynagrodzenia te należne są Cash Collectorowi przypadku:
  1. cofnięcia pozwu na żądanie Klienta,
  2. zawarcia przez Klienta ugody z dłużnikiem bez udziału Cash Collectora,
  3. braku uiszczania przez Klienta Opłat,
  4. wypowiedzenia przez Klienta pełnomocnictw udzielonych Cash Collectorowi lub jego Podwykonawcom,
  5. zakończenia świadczenia przez Cash Collector usług za pośrednictwem Aplikacji w przypadku rozwiązania Umowy.
 14. Rozliczanie należnego Cash Collector od Klienta wynagrodzenia odbywać się będzie raz w miesiącu, w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.
 15. Cash Collector wystawi i udostępni Klientowi Fakturę za pośrednictwem Aplikacji poprzez wysłanie jej w formie elektronicznej na adres mailowy Klienta podany przy rejestracji Konta.
 16. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2012 roku z późn. zm.).
 17. Klient zobowiązany jest do uregulowania należności wynikających z faktur wystawionych przez Cash Collector w terminie i na rachunek bankowy wskazany na tej fakturze. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Cash Collector.
 18. W przypadku powstania jakichkolwiek zaległości w zapłacie ze strony Klienta wobec Cash Collectora, Cash Collector ma prawo wstrzymać świadczenie usług na rzecz Klienta. 19. Wszelkie wpłaty dokonane przez Dłużnika na poczet Wierzytelności rozliczane są w pierwszej kolejności na poczet Kosztów zastępstwa egzekucyjnego, Kosztów zastępstwa procesowego, Opłat a po ich zaspokojeniu na poczet Wierzytelności.
 19. Cash Collector ma prawo odbierać należne mu Koszty zastępstwa procesowego i Koszty zastępstwa egzekucyjnego od Dłużnika, komornika lub osoby trzeciej.
 20. Klient wyraża zgodę na potrącanie należnego Cash Collector wynagrodzenia od każdej wpłaty otrzymanej przez Cash Collector od Dłużnika lub organu egzekucyjnego.
 21. Klient zobowiązany jest do dokonywania Opłat w ramach Windykacji prowadzonej na etapie sądowym lub egzekucyjnym bezpośrednio na konta bankowe udostępnione mu za pośrednictwem komunikatora w Aplikacji.

VIII. Prawa autorskie.

 1. Wszelkie prawa autorskie do Aplikacji, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do nazwy, domen internetowych oraz innych materiałów lub Aplikacji zostały udostępnione Cash Collector na podstawie stosownych umów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Żadne elementy wchodzące w skład Aplikacji nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone lub udostępnione publicznie bez zgody Cash Collector wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Klient jest uprawniony do korzystania z Aplikacji jedynie na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Korzystanie z Aplikacji nie stanowi jakiegokolwiek upoważnienia albo licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych w tym praw zależnych, praw własności intelektualnej oraz innych materiałów dotyczących Aplikacji.

IX. Dane kontaktowe Cash Collector.

Klient może skontaktować się z Cash Collector za pomocą danych przedstawionych poniżej:

 1. Adres do korespondencji Cash Collector: ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin.
 2. Adres poczty elektronicznej Cash Collector: biuro@cashcollector.eu.
 3. Pomoc techniczna dostępna pod adresem: servis@cashcollector.eu.

X. Wymagania i informacje techniczne

 1. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest:
  1. zalogowanie się na konto Aplikacji,
  2. posiadanie komputera, laptopa lub telefon komórkowego z dostępem do sieci internet,
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  4. włączona obsługa plików cookies.
 2. Cash Collector nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają mu korzystanie z Aplikacji, a także braku działania Aplikacji spowodowanej brakiem połączenia internetowego lub działaniem siły wyższej.
 3. Koszt połączeń z siecią internet ponosi Klient na podstawie zawartej przez siebie odrębnej umowy z operatorem usług telekomunikacyjnych.
 4. Aplikacja obsługiwana jest przez wszystkie przeglądarki internetowe.
 5. Wymagane jest aby przeglądarka internetowa Klienta była poprawnie skonfigurowana.
 6. Korzystanie z niektórych typów przeglądarek internetowych może powodować problemy z niektórymi funkcjonalnościami Aplikacji.
 7. Cash Collector zastrzega sobie prawo do przerw w zakresie świadczenia usług związanych z działaniem Aplikacji, które spowodowane są:
  1. Siłą wyższą,
  2. Zaplanowanymi przerwami technicznymi lub konserwacją urządzeń technicznych niezbędnymi do zapewnienia prawidłowego działania Aplikacji oraz związanymi z jej modyfikacjami,
  3. Koniecznością usunięcia Awarii, Błędów, Usterek lub ograniczeń w funkcjonowaniu Aplikacji.

XI. Zakładanie Konta w Aplikacji

 1. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe po założeniu Konta, akceptacji Regulaminu oraz polityki prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Aplikacji przez co Klient składa oświadczenie woli, że wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz opłaceniu Abonamentu według Cennika.
 2. Sama czynność założenia Konta w Aplikacji jest bezpłatna, natomiast posiadanie oraz korzystanie z Konta jest płatne a Abonament został określony w Cenniku dostępnym na stronie internetowej www.cashcollector.eu, w zakładce „Abonament”.
 3. W celu założenia Konta w Aplikacji, należy:
  1. podać adres elektroniczny (e-mail) oraz ustanowić hasło,
  2. zaakceptować Politykę prywatności oraz regulamin,
  3. zweryfikować i potwierdzić poprawność danych, odpowiadając na wysłane na wskazany w rejestracji adres elektroniczny link aktywacyjny,
 4. Po pierwszym zalogowaniu się do Aplikacji należy podać następujące dane
  1. imię i nazwisko właściciela firmy,
  2. wybrać kraj, w którym firma Klienta posiada siedzibę,
  3. pełną nazwę firmy,
  4. NIP firmy,
  5. adres do korespondencji,
  6. REGON oraz adres e-mail Księgowości (Te dane Klient może podać opcjonalnie).
 5. Brak poprawnej weryfikacji danych podanych w formularzu rejestracji skutkuje usunięciem wprowadzonych danych i odmową świadczenia usług.
 6. W ramach opłacanego Abonamentu Klient otrzymuje dostęp do Aplikacji za pośrednictwem jednego Konta.
 7. Logowanie do Konta możliwe jest za pośrednictwem strony internetowej www.cashcollector.eu oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
 8. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu w postaci adresu poczty elektronicznej i hasła ustanowionych w trakcie rejestracji konta.
 9. Klient zobowiązany jest chronić dane dostępu do Aplikacji i do odpowiedniego zabezpieczenia tych danych, a także do uniemożliwiania dostępu do niej osobom trzecim. Cash Collector nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie ingerencję w Konto Klienta osób trzecich.
 10. W trakcie zakładania Konta Klient podaje adres e-mail oraz nr. telefonu, które stają się jego danymi kontaktowymi.
 11. Klient ma prawo w każdym czasie, bez podania przyczyny usunąć Konto poprzez zastosowanie odpowiedniej funkcji w zakładce „Twój Profil” w Aplikacji.
 12. Za pośrednictwem Konta w Aplikacji Cash Collector umożliwia Klientowi:
  1. prowadzenie windykacji polubownej, o której mowa w punkcie XII Regulaminu,
  2. zlecania Cash Collector prowadzenia sprawy na drodze sądowej i egzekucyjnej,
  3. udostępniania i przesyłania dokumentów w formie elektronicznej,
  4. prowadzenia poufnej korespondencji z prawnikiem prowadzącym sprawę,
  5. śledzenia postępów w zleconych na drogę postępowania sądowego lub egzekucyjnego sprawach.
 13. Wszelkie dane podane przez Klienta przy zakładaniu Konta w Aplikacji muszą być zgodne z prawdą.
 14. Klient zobowiązany jest poinformować Cash Collector o każdej zmianie swoich danych, w ciągu 3 dni od dnia ich zaistnienia. Obowiązek ten dotyczy danych:
  1. przekazanych w ramach zleconych na drogę Windykacji na etapie sądowym lub egzekucyjnym,
  2. innych danych przekazanych w związku z wykonywaniem Umowy,
 15. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane wprowadzone do Aplikacji i staje się Administratorem prowadzonej przez siebie bazy danych zgodnie z UOODO i RODO.
 16. Klient ponosi wszelkie ryzyko wynikające z przekazania nieprawdziwych danych lub niedokonania aktualizacji swoich danych zgodnie z pkt. 14.
 17. Klient zobowiązany jest wykorzystywać Aplikację w sposób zgodny z Regulaminem.
 18. W przypadku utraty hasła do logowania przez Klienta może on je odzyskać poprzez opcję odzyskiwania hasła przy logowaniu do Aplikacji.

XII. Windykacja na etapie polubownym

 1. Windykacja na etapie polubownym odbywa się w sposób automatyczny zainicjowany przez Klienta za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Klient zobowiązuje się do załączania do Aplikacji dokumentów zgodnych ze stanem faktycznym w celu wszczęcia postępowania na etapie polubownym i tym samym do działania z zachowaniem należytej staranności i dobrej wiary.
 3. Na potrzeby prowadzenia Windykacji na etapie polubownym każda faktura jest traktowana w Aplikacji jako pojedyńcza sprawa.
 4. Windykacja na etapie polubownym prowadzona jest na podstawie dokumentów i informacji umieszczonych przez Klienta w Aplikacji.
 5. W celu rozpoczęcia windykacji na etapie polubownym w Aplikacji, w zakładkach „Kontrahenci” oraz „Należności”, Klient musi wprowadzić następujące dane:
  1. Kraj w którym Dłużnik posiada siedzibę,
  2. numeru NIP Dłużnika,
  3. Pełną nazwę firmy Dłuznika,
  4. adresu Dłużnika,
  5. dane kontaktowe Dłużnika (telefon, adres e-mail),
  6. Wierzytelności takich jak nr. faktury, terminu płatności oraz aktualnej wartości Wierzytelności.
 6. Windykację na etapie polubownym Klient prowadzi we własnym zakresie za pośrednictwem Aplikacji używając odpowiednich funkcji do wysyłania przypomnień do Dłużników w formie wiadomości sms lub e-mail. Klient ma możliwość wysłania również za pośrednictwem przedsądowego wezwania do zapłaty do Dłużnika w formie e-mail.
 7. Klient ma prawo zakończenia Windykacji na etapie polubownym w każdej sprawie poprzez skorzystanie z funkcji usuń należność.
 8. Klient zobowiązany jest do oznaczenia w Aplikacji Wierzytelności jako opłaconej w przypadku spłaty dokonanej przez Dłużnika.
 9. Klient nie może powierzyć innemu podmiotowi prowadzenia sprawy przeciwko Dłużnikowi, w sprawie, która została przekazana do prowadzenia Cash Collector za pośrednictwem Aplikacji.
 10. Usunięcie Konta w Aplikacji przez Klienta spowoduje wstrzymanie możliwości wysyłki powiadomień oraz wezwań do jego Dłużników.
 11. Cash Collector ma prawo odmowy lub wstrzymania wysyłki powiadomień oraz wezwań w przypadku:
  1. gdy dane wprowadzone przez Klienta do Aplikacji budzą uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości i rzetelności,
  2. wszczęcia postępowania likwidacyjnego, upadłościowego albo postępowania restrukturyzacyjnego, lub złożenia wniosku o przeprowadzenie któregokolwiek z tych postępowań wobec Klienta lub dłużnika,
  3. nieprzestrzegania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu,
  4. gdy Klient nie uiści w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty wysłanego przez Cash Collector należności z tytułu wynagrodzenia.
 12. Klient ma obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających dane wpisane przez niego do Aplikacji oraz do przekazania Cash Collectorowi ich oryginałów, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego żądania. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Cash Collector ma prawo zaprzestać realizacji Umowy.

XIII. Windykacja na etapie sądowym

 1. Przedmiotem zlecenia Windykacji na etapie sądowym jest świadczenie Usług windykacyjnych przez Cash Collector na rzecz Klienta w okresie sądowego dochodzenia Wierzytelności od Dłużnika, w zakresie i w sposób określony w Regulaminie.
 2. Zlecenie Windykacji na etapie sądowym przez Klienta wymaga:
  1. wprowadzenia w Aplikacji, w zakładkach „Kontrahenci” i „Należności” danych w postaci:
   • Kraju w którym Dłużnik posiada siedzibę,
   • numeru NIP Dłużnika,
   • Pełnej nazwy firmy Dłuznika,
   • adresu Dłużnika,
   • dane kontaktowe Dłużnika (telefon, adres e-mail),
   • Wierzytelności takich jak nr. faktury, terminu płatności oraz aktualnej wartości Wierzytelności,
  2. złożenia Zlecenia windykacji na etapie sądowym poprzez kliknięcie przycisku „Złóż pozew” w Aplikacji,
  3. wyjaśnienia okoliczności sprawy,
  4. załączenia do systemu kopii wymaganych dokumentów dotyczących Wierzytelności oraz złożenia oświadczenia że wszelkie przekazane przez niego dokumenty i informacje są zgodne ze stanem rzeczywistym,
  5. podania numeru konta bankowego,
  6. weryfikacji wprowadzonych danych,
  7. załączenia do Aplikacji prawidłowo wypełnionego pisemnego pełnomocnictwa w postaci skanu PDF lub zdjęcia,
  8. kliknięcia przycisku „Wyślij do prawnika”,
  9. dokonania Opłat wskazanych przez Cash Collector i zwrotnego przesłania potwierdzeń zapłaty.
 3. Klient potwierdza, że ma świadomość, że przekazane przez niego dokumenty i informacje mają wpływ na wynik sprawy oraz, że spóźnione albo nierzetelne przekazanie informacji może skutkować oddaleniem powództwa.
 4. Zlecenie Windykacji na etapie sądowym uważa się za przyjęte do realizacji po zatwierdzeniu przez Cash Collector poprawności przekazanych danych i po wniesieniu przez Klienta wymaganej opłaty sądowej i skarbowej od pełnomocnictwa oraz przesłaniu Cash Collector potwierdzeń dokonania ich zapłaty.
 5. Usługi Windykacji na etapie sądowym świadczone przez Cash Collector obejmują:
  1. analizę dokumentów i przepisów prawnych,
  2. przygotowanie pozwu sądowego,
  3. skierowanie pozwu do właściwego sądu
  4. uzyskanie prawomocnego orzeczenia sądu,
  5. sporządzanie pism procesowych np. odpowiedzi na sprzeciw lub zarzuty Dłużnika,
  6. profesjonalną obsługę działu prawnego Cash Collector.
 6. Cash Collector podejmuje decyzję co do sposobu prowadzenia postępowania sądowego, w tym co do wyboru sądu oraz trybu postępowania. Cash Collector zobowiązuje się do działania z zachowaniem należytej staranności oraz z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru działania.
 7. W trakcie trwania Windykacji na etapie sądowym Klient może zostać zobowiązany do udzielenia dodatkowych informacji, podania dodatkowych danych np. danych świadków lub do dosłania dodatkowych dokumentów. Klient może również zostać zobowiązany do uczestnictwa w posiedzeniu przygotowawczym lub rozprawie wyznaczonej przez Sąd.
 8. W przypadku konieczności stawienia się przez Cash Collector na posiedzeniu przygotowawczym lub rozprawie wyznaczonej przez Sąd, Cash Collector ma prawo zobowiązać Klienta do dokonania opłaty za stawiennictwo na wyznaczonej rozprawie lub posiedzeniu przygotowawczym. O kosztach tych Cash Collector poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem. Cash Collector ma prawo uzależnić swój udział w tym posiedzeniu przygotowawczym lub rozprawie od faktu uiszczenia przez Klienta wspomnianych kosztów.
 9. Klient przyjmuje do wiadomości, że brak jego uczestnictwa w rozprawie lub posiedzeniu przygotowawczym wyznaczonym przez Sąd może wywołać negatywne skutki procesowe dla prowadzonej sprawy.
 10. W przypadku powstania możliwości zawarcia ugody z Dłużnikiem, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie niezwłocznie za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Klient w terminie 5 dni od dnia poinformowania go o propozycjach ugodowych nie zajmie stanowiska oznaczać to będzie, że nie wyraża zgody na zawarcie ugody z Dłużnikiem.
 11. Windykacja na etapie sądowym kończy się w momencie:
  1. uzyskania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie w postaci nakazu zapłaty, wyroku uwzględniającego roszczenie lub wyroku oddalającego roszczenie,
  2. umorzenia postępowania.
 12. Klient nie może powierzyć innemu podmiotowi prowadzenia sprawy przeciwko Dłużnikowi, która została zlecona do prowadzenia Cash Collector za pośrednictwem Aplikacji poprzez wykorzystanie opcji „Złóż pozew”.
 13. Klient zobowiązany jest do niepodejmowania kontaktu z Dłużnikiem w trakcie trwania sprawy sądowej. W przypadku kontaktu z Klientem dokonanym przez Dłużnika Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Cash Collector o tym fakcie.
 14. Klient zobowiązany jest informować Cash Collector niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania o każdej wpłacie dokonanej przez Dłużnika.
 15. Klient po wykorzystaniu opcji „Złóż pozew” ma możliwość wycofania sprawy poprzez wybranie opcji „Wycofaj pozew” w Aplikacji, jednak Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wycofania sprawy po skorzystaniu z opcji „złóż pozew” będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Cash Collector wynagrodzenia w postaci Kosztów zastępstwa procesowego przysługujących w sprawie.
 16. O konieczności poniesienia wszelkich Opłat związanych z prowadzeniem sprawy sądowej Cash Collector poinformuje Klienta za pośrednictwem Aplikacji poprzez umieszczenie w niej odpowiedniego dokumentu lub informacji.
 17. Klient zobowiązuje się do udzielania wszelkich rzetelnych informacji oraz udostępniania wszelkiej rzetelnej dokumentacji do spraw. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki prawne podania nieprawdziwych danych, braku udzielania jakichkolwiek informacji oraz braku uiszczania wymaganych Opłat.
 18. Cash Collector nie ponosi odpowiedzialności za wynik sprawy sądowej. Klient zobowiązuje się do uiszczenia wszelkich kosztów wynikłych z przegranych spraw, w tym do zwrotu Dłużnikowi zasądzonych kosztów postępowania.
 19. Klient oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że umieszczenie przez Cash Collector w Aplikacji informacji lub odpisu dokumentu albo orzeczenia jest jednoznaczne z zawiadomieniem Klienta o faktach lub zdarzeniach zawartych w Aplikacji oraz o treści dokumentów zamieszczonych w Aplikacji. Klient przyjmuje do wiadomości, że brak zapoznania się z tymi informacjami lub dokumentami może wywołać negatywne skutki prawne, w tym także prowadzić do oddalenia powództwa, środka zaskarżenia lub upływu terminu do dokonania określonej czynności procesowej.
 20. W ramach Abonamentu Klientowi nie przysługuje prawo do żądania złożenia apelacji przez Cash Collector w zleconych sprawach. W przypadku oddalenia powództwa w pierwszej instancji, Cash Collector w porozumieniu z Klientem podejmą decyzję o ewentualnym wniesieniu apelacji za dodatkowym wynagrodzeniem, co będzie wiązać się również z koniecznością uiszczenia przez Klienta stosownych Opłat takich jak opłata za sporządzenie i doręczenia uzasadnienia wyroku oraz opłata od apelacji.

XIV. Windykacja na etapie egzekucyjnym

 1. Przedmiotem zlecenia Windykacji na etapie egzekucyjnym jest świadczenie przez Cash Collector na rzecz Klienta usług windykacyjnych na etapie egzekucji komorniczej, w zakresie i w sposób określony w Regulaminie.
 2. Windykacja na etapie egzekucyjnym odbywa się na podstawie tytułu wykonawczego uzyskanego przez Cash Collector w trakcie Windykacji na etapie sądowym, który nie został w pełnej kwocie spłacony przez Dłużnika.
 3. Cash Collector może świadczyć na rzecz Klienta usługi windykacyjne na etapie egzekucyjnym również w oparciu o tytuł wykonawczy dostarczony przez Klienta, a który nie został uzyskany przez Cash Collector w trakcie prowadzenia sprawy na etapie sądowym.
 4. Klient jest zobowiązany do informowania Cash Collector o każdej Wpłacie dokonanej przez Dłużnika w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego najpóźniej w terminie 3 dni od dnia dokonania Wpłaty.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, że Windykacja na etapie egzekucyjnym wiąże się z koniecznością poniesienia Opłat oraz zobowiązuje się do poniesienia wszelkich Opłat związanych z postępowaniem egzekucyjnym. O konieczności poniesienia wszelkich Opłat związanych z prowadzeniem sprawy na etapie egzekucyjnym Cash Collector poinformuje Klienta za pośrednictwem Aplikacji poprzez umieszczenie w niej odpowiedniego dokumentu lub informacji.
 6. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego może wiązać się z koniecznością dokonania tłumaczenia przysięgłego dokumentów na język kraju na którego terytorium prowadzona będzie Windykacja na etapie egzekucyjnym. Cash Collector dokonuje tłumaczeń wymienionych dokumentów, jednak koszty tłumaczeń zostaną poniesione przez Klienta według stawek określonych w Cenniku.
 7. Cash Collector dokonuje wyboru właściwego organu do prowadzenia egzekucji wedle własnego uznania.
 8. W celu prowadzenia Windykacji na etapie egzekucyjnym Klient może zostać zobowiązany przez Cash Collector do udzielenia dodatkowego pełnomocnictwa o czym zostanie poinformowany za pośrednictwem Aplikacji. W razie wystąpienia takiej konieczności Klient zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia takiego pełnomocnictwa i umieszczenia jego skanu w Aplikacji oraz do przesłania oryginału na adres do korespondencji Cash Collector. 9. Cash Collector nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane przez organ egzekucyjny oraz za wynik egzekucji. Cash Collector zobowiązuje się do prowadzenia Windykacji na etapie egzekucyjnym z zachowaniem należytej staranności oraz z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru działania.

XV. Reklamacja i tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Niniejszy punkt określa warunki jakim powinna odpowiadać reklamacja funkcjonowania Aplikacji oraz usług świadczonych w ramach Umowy przez Cash Collector na rzecz Klienta, a także tryb postępowania reklamacyjnego
 2. Reklamację mogą składać wyłącznie Klienci.
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji:
  1. pisemnie na adres: Cash Collector sp. z o.o., ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin,
  2. drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@cashcollector.eu.
 4. Prawidłowo sporządzona reklamacja powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko lub nazwę firmy, a także adres siedziby Klienta,
  2. dokładne określenie przedmiotu reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniających reklamację,
  4. w przypadku reklamacji złożonej pisemnie podpis Klienta
 5. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie będzie zawierała któregoś z elementów określonych w pkt. 4 Cash Collector pozostawi reklamacje bez rozpoznania o czym jednocześnie poinformuje Klienta.
 6. Klient może wnieść reklamację w terminie 30 dni od dnia w którym Umowa została wykonana lub miała zostać wykonana pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.
 7. Przedmiotem reklamacji nie może być wynik Windykacji na etapie sądowym lub egzekucyjnym.
 8. Cash Collector rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 9. Cash Collector zastrzega sobie prawo przedłużenia 30-dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji w przypadkach kiedy jej rozpatrzenie wymaga uzyskanie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień o czym jednocześnie poinformuje Klienta.
 10. Odpowiedzi na reklamacje Cash Collector udziela:
  1. pisemnie na podany przez Klienta adres do doręczeń,
  2. drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail.
 11. Cash Collector zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi jeżeli Klient pomimo wezwania dokonanego przez Cash Collector nie uzupełni danych określonych w pkt. 4.
 12. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w reklamacji.
 13. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient ma prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie reklamacji lub może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

XVI. Ochrona Danych osobowych.

 1. Do przepisów niniejszego działu stosuje się przepisy oraz terminologię RODO.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Aplikacji jest Cash Collector Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000886186, NIP: 7123415311.
 3. Klient jest administratorem przekazywanych danych osobowych swoich Dłużników.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie żądanie zawarcia Umowy przez Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz uzasadniony interes Cash Collector (art. 6 ust 1 lit. f RODO) w postaci rzetelnej realizacji Umowy.
 5. Przetwarzanie przez Cash Collector danych osobowych Dłużników następuje w oparciu o zawartą pomiędzy Klientem a Cash Collector Umowę.
 6. Zgoda Dłużnika na przetwarzanie danych osobowych nie jest wymagana zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 7. Klient oświadcza, że jest uprawniony do dalszego powierzenia przekazanych Cash Collector danych osobowych w celu realizacji Umowy.
 8. Wszelkie dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i udostępniane przez Cash Collector zgodnie z RODO w celu prawidłowej realizacji Umowy tj. działań windykacyjnych na etapie polubownym, sądowym lub egzekucyjnym.
 9. Przetwarzanie danych osobowych następować będzie w Aplikacji.
 10. Dane osobowe podane przez Klienta na etapie zakładania Konta oraz w trakcie korzystania z Aplikacji zostają zapisane w Aplikacji.
 11. Cash Collector zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z prawem i przepisami niniejszego działu.
 12. Cash Collector przetwarzać będzie dane osobowe Klienta, Dłużnika oraz innych osób związanych z Wierzytelnością.
 13. Cash Collector nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych danych.
 14. Klient korzystający z Aplikacji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Cash Collector zawierając Umowę i w celu jej realizacji. Zakończenie Umowy nie ma wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed jej zakończeniem.
 15. Podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@cashcollector.eu.
 16. Klient, w trakcie zakładania Konta w Aplikacji akceptuje Politykę Prywatności, w tym składa oświadczenie w zakresie wyrażenia zgody na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w celach:
  1. zawarcia i wykonania Umowy, w tym udostępnienia Klientowi Aplikacji, umożliwienia mu korzystania z jej funkcji takich jak prowadzenie Windykacji na etapie polubownym, zlecania Cash Collector prowadzenia Windykacji na etapie sądowym i egzekucyjnym oraz prowadzenia komunikacji z Cash Collectorem,
  2. udostępniania Cash Collectorowi dokumentów i danych w celu prowadzenia windykacji,
  3. prowadzenia postępowań reklamacyjnych,
  4. rachunkowych i podatkowych,
  5. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Cash Collector wobec wszelkich upoważnionych organów i instytucji,
  6. badań rynku oraz preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Cash Collector.
 17. Klient wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Cash Collector następujących danych technicznych i technologicznych:
  1. adres IP,
  2. wywołany adres internetowy (url),
  3. adres internetowy, z którego Klient przeszedł na stronę Aplikacji,
  4. rodzaj przeglądarki, z jakiej Klient korzysta,
  5. innych informacji transmitowanych protokołem http,
  6. plików tekstowych (tzw. cookies).
 18. Klient wyraża zgodę na przechowywanie przez Cash Collector na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy przez Cash Collector. Pliki te nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych (np. wirusów lub tzw. trojanów), nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych Klienta, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe.
 19. Odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Klientów mogą być:
  1. Wybrani przez Cash Collector Podwykonawcy, sądy powszechne i komornicy sądowi oraz inne organy państwowe lub podmioty skorzystanie z których jest niezbędne w celu realizacji Umowy na terytorium Polski.
  2. Wybrani Podwykonawcy, sądy, komornicy oraz instytucje lub podmioty, skorzystanie z których jest niezbędne w celu realizacji Umowy w krajach trzecich.
 20. W przypadku konieczności realizacji Umowy wobec Dłużników mających swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Cash Collector może przekazywać dane osobowe poza wymieniony obszar.
 21. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do żądania ich sprostowania, poprawienia, zmiany, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, a także do złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do żądania usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
 22. Żądanie zaprzestania przetwarzania powoduje zablokowanie Konta Klienta oraz brak możliwości realizacji Umowy. Zablokowanie Konta Klienta z jakiejkolwiek przyczyny wiąże się z anonimizacją i zaprzestaniem przetwarzania danych, za wyjątkiem tych, których dalsze przetwarzanie jest niezbędne.
 23. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest konieczne w celu rejestracji i korzystania z konta w Aplikacji oraz zawarcia i realizacji Umowy.
 24. Cash Collector zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług windykacyjnych w przypadku braku podania przez Klienta określonych danych niezbędnych do realizacji Umowy lub podania przez niego danych niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych. O każdorazowej potrzebie podania tych danych Klient zostanie zawiadomiony za pośrednictwem Aplikacji.
 25. Cash Collector może weryfikować dane osobowe podane przez Klienta w dostępnych bazach danych i w związku z tym żądać dodatkowych informacji lub wyjaśnień.
 26. Cash Collector posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania obowiązków związanych z ochroną danych osobowych wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Cash Collector podejmuje wszelkie środki wymagane przez RODO, a w szczególności wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w tym protokoły bezpieczeństwa SSL, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz wszelkich innych danych zgromadzonych w Aplikacji.
 27. Cash Collector publikuje na stronie internetowej www.cashcollector.eu Politykę Prywatności opisującą zasady i podstawy przetwarzania danych osobowych we wszystkich przypadkach, w których Cash Collector jest administratorem danych osobowych i je przetwarza.
 28. Przetwarzanie danych dotyczy następujących kategorii osób, których dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie:
  1. dane Klienta oraz osób współpracujących z Klientem: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, REGON, adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu, kraju siedziby,
  2. dane Dłużnika: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, REGON, adres siedziby, dane z faktur, adres e-mail, numer telefonu, kraju siedziby,
  3. dane innych niż wymienione w ppkt 1 i 2 osób, w przypadku gdy ich dane znajdują są w treści przekazywanych Cash Collector przez Klienta dokumentów niezbędnych do realizacji Umowy: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres.
 29. Dopuszczalny zakres operacji Cash Collector na danych osobowych obejmuje: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 30. Cash Collector zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
 31. Cash Collector podejmuje działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z jego upoważnienia, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je zgodnie z przepisami RODO oraz niniejszego Działu.
 32. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Cash Collector niezwłocznie zgłasza je Klientowi.
 33. Cash Collector prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych, w tym rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.
 34. Klient zobowiązany jest współdziałać z Cash Collector w wykonaniu obowiązków wynikających z RODO oraz z przepisów niniejszego działu, a przede wszystkim informować o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na ich wykonanie i udzielać Cash Collector niezbędnych wyjaśnień.
 35. Klient jako administrator Danych powierzanych Cash Collector zobowiązuje się wykonywać obowiązki wynikające z RODO oraz pozostałych przepisów prawa.
 36. Klient wyraża zgodę na powierzenie przez Cash Collector przetwarzania Danych Podwykonawcom.
 37. W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Cash Collector, będzie ono mieć za podstawę umowę, na podstawie której Podwykonawca zobowiąże się do wykonywania tych samych obowiązków ochrony Danych, które na mocy RODO oraz przepisów niniejszego działu nałożone są na Cash Collector.
 38. W przypadku jeżeli Podwykonawca przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Klienta za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Cash Collector.
 39. Na wniosek każdego podmiotu, którego dane osobowe są przetwarzane, Cash Collector dokona usunięcia tych danych w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia takiego żądania. Cash Collector może odmówić usunięcia danych osobowych w przypadku gdy dane te mogą być przetwarzane bez zgody, zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w zakresie w nich określonych, a w szczególności jeżeli dane te będą niezbędne Cash Collector do wypełnienia swoich obowiązków cywilnoprawnych oraz publicznoprawnych.
 40. Po zakończeniu czasu trwania Umowy Cash Collector przechowuje dane osobowe i je przetwarza przez okres niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń wynikających z łączących Cash Collector stosunków prawnych lub jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług albo jeżeli obowiązek ich przetwarzania wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym w celu umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne) lub też jeżeli wymaga tego uzasadniony interes Cash Collector, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat.

XVII. Poufność

 1. Cash Collector oraz jego Podwykonawcy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które zostały przekazane przez Klienta w ramach Umowy oraz do wykorzystywania ich jedynie w celu realizacji Umowy.
 2. Cash Collector ma prawo przekazywać udostępnione przez Klienta informacje oraz dokumenty swoim Podwykonawcom, instytucjom, sądom oraz organom egzekucyjnym w celu realizacji Umowy.
 3. Cash Collector zobowiązuje się do nieprzekazywania, nieujawniania oraz niewykorzystywania przekazanych przez Klienta danych oraz informacji w innym celu niż wykonywanie Umowy zgodnie z Regulaminem.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, że dostęp do Aplikacji, w której znajdują się poufne informacje możliwy jest po użyciu danych do logowania ustanowionych przez Klienta, a Cash Collector nie weryfikuje tożsamości osoby logującej się do Aplikacji na podstawie tych danych. Klient zobowiązany jest chronić dane do logowania do swojego Konta i nie udostępniać danych osobom trzecim.
 5. Cash Collector może również przesyłać dokumenty i informacje na podany przez Klienta przy zakładaniu Konta adres poczty elektronicznej.
 6. Klient oświadcza, że wszelkie dane i informacje przekazane Cash Collector są rzetelne i zgodne ze stanem rzeczywistym.
 7. Klient oświadcza, że wszelkie przekazane Cash Collector skany dokumentów odpowiadają autentycznym dokumentom, nie zostały przerobione, podrobione ani sfałszowane. Skany dokumentów wprowadzone do Aplikacji lub przesłane do Cash Collector w inny sposób będą stanowić podstawę do dochodzenia Wierzytelności na drodze sądowej i egzekucyjnej, a tym samym Klient ponosić będzie pełną odpowiedzialność za ich autentyczność.
 8. Na każde żądanie Klient zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia żądania do przesłania Cash Collector oryginałów dokumentów umieszczonych przez niego w Aplikacji lub przekazanych Cash Collector w inny sposób.

XVIII. Zgłaszanie i usuwanie Awarii lub błędów w korzystaniu z Aplikacji

 1. Niniejszy dział określa zasady postępowania Klienta w przypadku wystąpienia nieprawidłowego działania Aplikacji spowodowanego Awarią, Błędem czy Usterką.
 2. Klient zgłasza nieprawidłowe działanie Aplikacji za pomocą poczty elektronicznej przesyłając zgłoszenie na adres: servis@cashcollector.eu.
 3. Klient w zgłoszeniu powinien szczegółowo opisać nieprawidłowe działanie Aplikacji oraz w razie możliwości dołączyć do zgłoszenia pliki potwierdzające dokonane zgłoszenie.
 4. Klient po dokonaniu zgłoszenia otrzymuje od Cash Collector potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nieprawidłowego działania Aplikacji za pomocą poczty elektronicznej na adres e- mail z którego przesłał zgłoszenie. Do momentu otrzymania potwierdzenia zgłoszenia Klient może je cofnąć w identyczny sposób jak dokonał zgłoszenia i wtedy będzie ono traktowane jako niebyłe.
 5. Klient w trakcie realizacji zgłoszenia zobowiązany jest na żądanie Cash Collector do udzielenia dodatkowych informacji lub do przeprowadzenia dodatkowych testów Aplikacji.
 6. Po analizie zgłoszenia Cash Collector przedstawia Klientowi informacje o terminie i sposobie usunięcia nieprawidłowego działania Aplikacji lub też informacje o braku zasadności zgłoszenia.
 7. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowego działania zostanie uznane przez Cash Collector jako nieuzasadnione, a w szczególności gdy przyczyną nieprawidłowości działania Aplikacji było działanie lub zaniechanie Klienta albo osoby trzeciej, Klient zostanie poinformowany o przyczynach braku uznania zgłoszenia i Cash Collector wstrzyma dalszą obsługę zgłoszenia do czasu uzyskania od Klienta decyzji o dalszym sposobie obsługi zgłoszenia.
 8. Cash Collector poinformuje Klienta o zakończeniu prac związanych z usunięciem nieprawidłowego działania Aplikacji.
 9. Jeżeli w celu usunięcia nieprawidłowego działania Aplikacji niezbędne będzie wykonanie poprawek oprogramowania bądź konfiguracji Aplikacji, wówczas Cash Collector wdroży stosowane poprawki na środowisku testowym Aplikacji. Prace wdrożeniowe na środowisku produkcyjnym realizowane będą dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku testów akceptacyjnych w środowisku testowym.
 10. Usunięcie nieprawidłowego działania Aplikacji następować będzie niezwłocznie po jego zgłoszeniu przez Klienta, przy czym maksymalny czas na realizację zgłoszenia nie powinien przekraczać 2 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Jeżeli realizacja zgłoszenia będzie niemożliwa w wymienionym terminie, Cash Collector poinformuje Klienta o przybliżonym czasie realizacji zgłoszenia.
 11. Cash Collector ma prawo obciążyć Klienta za każde nieuzasadnione zgłoszenie nieprawidłowego działania Aplikacji w wysokości faktycznie poniesionych kosztów związanych z obsługą zgłoszenia, a w szczególności kosztów pracy informatyków realizujących zgłoszenie.

XIX. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej www.cashcollector.eu
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Klientów korzystających z Aplikacji.
 3. Cash Collector zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu poprzez ich opublikowanie na stronie www.cashcollector.eu.
 4. Cash Collector poinformuje Klientów o wszelkich zmianach Regulaminu poprzez przesłanie im informacji o zmianach na podane przy zakładaniu konta adresy elektroniczne.
 5. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania i są wiążące dla wszystkich Wierzytelności znajdujących się w tym okresie w Aplikacji.
 6. Aplikacja prowadzona jest w następujących wersjach językowych: polska, angielska.
 7. Cash Collector zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian zasad funkcjonowania Aplikacji, a w szczególności do:
  1.  ograniczania Klientom dostępu do Aplikacji,
  2. zmiany zasad prowadzenia procesu windykacji.
 1. Klient, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma prawo wycofać wszelkie zlecone do prowadzenia sprawy w terminie 30 dni od dnia opublikowania zmian i dokonania rezygnacji z Umowy. Dalsze korzystanie z Aplikacji przez Klienta po upływie 30-dniowego terminu oznacza akceptację zmian przez Klienta.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Cash Collectorem a Klientami rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla miasta Kalisz.