Polityka prywatności - Cashcollector

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies wskazuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz zasady wykorzystywania plików cookies w ramach Aplikacji dostępnej na stronie internetowej www.cashcollector.eu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Aplikacji jest Cash Collector Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000886186, NIP: 7123415311.
 2. Macie Państwo w każdej chwili możliwość kontaktu z Administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@cashcollector.eu.
 3. Aplikacja dostępna na stronie internetowej www.cashcollector.eu korzysta z plików cookies w celu prawidłowej realizacji dla Państwa Umowy przez Cash Collector, usprawnienia jej funkcjonowania, ułatwienia korzystania z Aplikacji, zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa oraz w celach informacyjnych i statystycznych. Pliki te nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych (np. wirusów lub tzw. trojanów), nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych Klienta i nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe.
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest żądanie zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o ochronie danych RODO) oraz uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) w postaci rzetelnej realizacji Umowy dochodzenia Wierzytelności za pośrednictwem Aplikacji.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:
  1. zawarcia i wykonania Umowy, w tym udostępnienia Aplikacji, umożliwienia korzystania z jej funkcji takich jak prowadzenie Windykacji na etapie polubownym, zlecania Cash Collector prowadzenia Windykacji na etapie sądowym i egzekucyjnym oraz prowadzenia komunikacji z Cash Collectorem,
  2. udostępniania Cash Collectorowi dokumentów i danych w celu prowadzenia windykacji,
  3. prowadzenia postępowań reklamacyjnych,
  4. rachunkowych i podatkowych,
  5. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Cash Collector wobec wszelkich upoważnionych organów i instytucji,
  6. badań rynku oraz preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Cash Collector.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest konieczne w celu rejestracji i korzystania z konta w Aplikacji oraz zawarcia i realizacji Umowy.
 7. Po zakończeniu czasu trwania Umowy Cash Collector przechowuje dane osobowe i je przetwarza przez okres niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń wynikających z łączących Cash Collector stosunków prawnych lub jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług albo jeżeli obowiązek ich przetwarzania wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym w celu umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne) lub też jeżeli wymaga tego uzasadniony interes Cash Collector, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat.
 8. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  1. Wybrani przez Cash Collector Podwykonawcy, sądy powszechne i komornicy sądowi oraz inne organy państwowe lub podmioty skorzystanie z których jest niezbędne w celu realizacji Umowy na terytorium Polski.
  2. Wybrani Podwykonawcy, sądy, komornicy oraz instytucje lub podmioty, skorzystanie z których jest niezbędne w celu realizacji Umowy w krajach trzecich.
 9. W przypadku konieczności realizacji Umowy wobec Dłużników mających swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Cash Collector może przekazywać dane osobowe poza wymieniony obszar.
 10. Macie Państwo w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do żądania ich sprostowania, poprawienia, zmiany, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, a także do złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do żądania usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
 11. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.
 12. Cash Collector posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania obowiązków związanych z ochroną danych osobowych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 13. W przypadku jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza RODO macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Pełne zasady przetwarzania danych osobowych określa Regulamin Aplikacji dostępny na stronie internetowej www.cashcollector.eu.